Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

 

Kontakt z jednostką Policji w sytuacjach nagłych lub wymagających interwencji Policji:


Wiadomości SMS:
519 064 780

Poczta elektroniczna:
dyzurny@po.policja.gov.pl

Faks:
61 84 140 11

Do pobrania:
Karta zgłoszenia pomocy.doc

 


POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.   wysłanie maila pod adres: dyzurny.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

2.   przesłanie informacji faksem pod numer: 47 77 33 215,

3.   telefon pod numer: 47 77 33 211.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.   imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.   imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.   rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.   propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.   kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.   preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA POMOCY

Nie słyszę

 

Nie mówię

 

Jestem niepełnosprawny

 

Kto pisze?

 

Nazwisko i imię: __________________ Mój numer telefon: ____________________

 

Gdzie potrzeba pomoc?

 

Ulica: _____________________________ Nr domu: _______ Piętro: ___________

 

Miejscowość: ________________________________________________________

 


 

Zdarzenie

 

Włamanie

 

Napad

 

Bójka

 

Kradzież

 

Przemoc

 

Co się stało?

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………..……….

……………………………………………………..……….

…………………………………………………..………….

…………………………………………………..………….

…………………………………………………..………….


 

Podpis:_________________________________

------- Proszę o odpowiedź! ------- Proszę o odpowiedź! --------

 

> > > Zostaw na Policji lub wysłać faksem 61 84 140 74 < < <


 

 

Pomoc już jedzie. Proszę czekać.

 

Podpis dysponenta przyjmującego zgłoszenie : ________________________

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań


 

 

 

 


 

PROŚBA O TŁUMACZA J ĘZYKA MIGOWEGO


 


 

 1. imię, nazwisko:

………………………………………………................………………………..

 1. adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………….

 1. Twój e-mail lub numer telefon dla Policja do kontakt

……………………………………..............................................……

 1. Numer telefon do osoba słysząca, która pomaga Tobie

..............................................………………………………………….

 1. Jakie ma Pan orzeczenie/ stopień niepełnosprawności:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki), lub

 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub

 • niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia

 1. Nazwa komórki organizacyjnej KWP w Poznaniu właściwej do załatwienia sprawy*/jeżeli Pan/Pani ją zna/ …………………………………………………………

 2. Jaką sprawę chce Pan/Pani załatwić?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Metoda komunikowania się*/zaznaczyć właściwą/ za pośrednictwem tłumacza posługującego się:

 • PJM (polski język migowy)

 • SJM (system językowo migowy)

 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 1. Jaka data Pani/Panu pasować?

Propozycja Pani/Pana ………………………………………………………………

 

        Inne ustalenia ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

WAŻNE

Musisz przynieść orzeczenie o niepełnosprawność to tłumacz będzie bezpłatnie.

 

…………………………………………

           data, podpis

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE:

 

 • Miejsce spotkania /adres, budynek, piętro, pokój/

……………………………………………………………………………………………………….……..……..

 

 • Ustalony termin spotkania

…………………………………………………………………………………………………….………………

 

 • Usługę świadczyć będzie:

 • Pracownik KWP w Poznaniu …………………………………………………..…….………….

                                              imię, nazwisko

 

 • Tłumacz …………………………………………………………………………….……………

                                              imię, nazwisko

 • Inne

………………………………………………………………………………………………………………….….

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2014
Data modyfikacji : 11.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator KPP w Środzie Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Kwietniewska
do góry