Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki przyjęć na praktyki studenckie
w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.


I. Wymagane dokumenty
Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.;
2. skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;
3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;
4. zakres (program) praktyki;
5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
8. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

II. Termin i miejsce składania dokumentów
Student, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. składa dokumenty zaadresowane na: Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wlkp.

UWAGA:
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
a. zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej
b. możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki
1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
a. zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
b. zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
c. odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
d. zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Środzie Wlkp.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
1. Praktyki studenckie w KPP w Środzie Wlkp. są nieodpłatne.
2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę


Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia KPP w Środzie Wlkp. pod nr tel. 061 28 67 325.


 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Oleszak KPP w Środzie Wlkp.
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Oleszak
do góry